BRUKSVILKÅR:

Disse bruksvilkår/tilgangsavtalen (Avtalen) er i dag (Avtaledato) inngått mellom

 • 1. Eiendomsmeglerskolen AS, org. nr. 914 067 022, og
 • 2. Deg som bruker – enten individuell eller som del av en kollektiv avtale (Kunden)

Eiendomsmeglerskolen og Kunden er hver for seg også benevnt Part og i fellesskap også benevnt Partene. 

 • 1. bakgrunn og formål
  • 1. Eiendomsmeglerskolen har utviklet et nettbasert program for etterutdanning av eiendomsmeglere i Norge (Programmet). 
  • 2. Kunden driver eiendomsmeglervirksomhet/eller ansatt/eller er individuell bruker. Ansatte i Kunden/eller individuelle bruker skal gjennomføre obligatorisk etterutdanning, slik dette er regulert i lov av 29. juni 2007 nr. 73 (eiendomsmeglingsloven) § 4-6 og rundskriv fra Finanstilsynet.
  • 3. Programmet gir de ansatte hos Kunden/eller individuell bruker anledning til å gjennomføre obligatorisk etterutdanning på tidspunkt som passer den enkelte ansatte/eller individuell bruker ved at denne logger inn på en internettside og logger inn med personlige innloggingsdetaljer som identifiserer den enkelte ansatte/megler. Programmet inneholder et kvalitetssikringssystem som sikrer at den enkelte ansatte ikke får bestått kurs før denne har besvart og bestått spørsmål gjennom de enkelte kursene. 
  • 4. Programmet gir de ansatte hos Kunden/eller individuell bruker tilgang til opplæringsmoduler som tilfredsstiller lovens innholdsmessige krav for obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere.
  • 5. Pris for et abonnement for tilgang til Programmet inkluderer en ubegrenset rett for den enkelte Bruker i Avtaleperioden til å gjennomføre kurs som tilrettelegges gjennom Programmet.  
  • 6. Prisen for kjøp av enkeltkurs gir tilgang til Programmet kun for dette ene kurset en begrenset tidsperiode fra start av kurset som tilrettelegges gjennom Programmet.
 • 2. avtalens omfang
  • 1. Kundens ansatte/Brukerne gis ved denne Avtale tilgang til Programmet på de vilkår som følger av Avtalen.
  • 2. Tilgang gis til deg som enektlbruker ved inngåelse av individuell avtale. Hvis du er del av en kollektiv avtale så vil den avtalen være begrenset til et antall ansatte som spesifisert i den Avtalen (Bruker/Brukere/Brukerne). En Bruker er enhver person, juridisk og fysisk, som er gitt tilgang til Programmet av Eiendomsmeglerskolen. En slik person regnes som en Bruker så lenge tilgangen til Programmet er operativ. 
  • 3. Hver Bruker gis en unik tilgang til Programmet med personlig innloggingsdetaljer.  Disse innloggingsdetaljene er strengt personlige og skal ikke deles med andre.
  • 4. Prisen Kunden skal betale for Brukernes tilgang til Programmet følger av Bilag 2 til Avtalen ved inngåelse av kollektiv avtale. Prisen som er angitt i Bilag til er angitt per Bruker/ansatt. Prisen er angitt i pris per kvartal. Prisen som er inntatt i Bilag 2 skal tillegges merverdiavgift etter den til enhver tid sats og regulering som følger av gjeldende merverdiavgiftslovgivning.
  • 5. Prisen for individuell avtale fremgår av den til en hver gjeldene prisliste ved betaling via Programmet. Det være seg abonnement eller kjøp av enkeltkurs. Tilgang til kurs som ikke er poenggivende har ingen kostnad.  
  • 6. Eiendomsmeglerskolen er ansvarlig for at Programmet til enhver tid oppfyller de innholdsmessige krav som gjelder for at Programmet skal kunne tilfredsstille myndighetenes krav til etterutdanning av eiendomsmeglere. 
  • 7. Det er den enkelte Bruker/ansattes forpliktelse å melde seg på og gjennomføre et tilstrekkelig antall kurs for å tilfredsstille lovpålagte minimumskrav for etterutdanning for eiendomsmeglere. Programmet skal til enhver tid legge til rette for og tilby et variert tilbud av kurs som samlet vil tilfredsstille lovpålagte minimumskrav for etterutdanning for eiendomsmeglere. 
  • 8. Avtalen omfatter den versjonen av Programmet som gjelder ved inngåelsen av Avtalen og alle nye versjoner, feilrettinger, forbedringer og modifikasjoner av Programmet (samlet kalt Oppgraderinger). Avtalens bestemmelser om Programmet gjelder også for Oppgraderinger.
  • 9. Utvikling av nye funksjoner og nye løsninger og/eller innhold i tilknytning til Programmet er ikke omfattet av termen Oppgraderinger. Utvikling av slike nye funksjoner og nye løsninger og/eller innhold skal i tilfelle avtales separat og prises i hvert enkelt tilfelle i egen avtale.
 • 3. avtaleperiode
  • 1. Avtalen gjelder fra Avtaledatoen og i en periode på to år (Avtaleperioden) ved inngåelse av kollektive avtaler. Avtaleperioden er som følger kalenderåret. Ved inngåelse av abonnement for individuelle brukere så gjelder det samme. Ved opprettelse av avtale for tilgang til kjøp av individuelle kurs så gjelder bindingen for det enkelt kurset.
  • 2. Avtaleperioden forlenges automatisk ved kollektiv avtale med mindre en av Partene senest 6 måneder før utløpet av Avtaleperioden skriftlig sier opp Avtalen. Ved automatisk forlengelse av Avtalen, forlenges denne med to år hver gang Avtalen forlenges. Forlengelsesperiodene omtales også i Avtalen som Avtaleperioden. 
  • 3. Kontrakten er uoppsigelig i Avtaleperioden med mindre annet er regulert i Avtalen. 
  • 4. eierskap og rettigheter
  • 1. Avtalen innebærer ingen overføring av noen rettigheter til Programmet, og Eiendomsmeglerskolen og dets samarbeidspartnere innehar opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter og øvrige rettigheter til Programmet, herunder, men ikke begrenset til, dokumentasjon, kildekode, navn, logo, know how, forretningshemmeligheter, patenter, mønstre, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Dette gjelder også alle Oppgraderinger og spesialutviklet funksjonalitet av Programvaren, nye funksjoner og nye løsninger i tilknytning til Programmet, med mindre annet blir avtalt mellom Partene i egen skriftlig avtale. 
  • 2. For klarhetens skyld, presiseres det at Eiendomsmeglerskolen innehar alle rettigheter til det faglige innholdet i Programmet, slik som filmer og tekster. Dersom Kunden som har kollektiv avtale produserer eget materiale til bruk i forbindelse med etterutdanning, vil Kunden likevel være eier av og inneha alle rettigheter til slikt materiale, så langt ikke annet avtales mellom Partene. Dersom Kunden produserer eget materiale til bruk i etterutdanning og dette materialet gjøres tilgjengelig gjennom Programmet, er Kunden ansvarlig for at dette materialet innehar all nødvendig godkjenning og Kunden har videre ansvaret for kvalitet og innhold tilknyttet dette materialet. 
  • 3. Brukerdata tilknyttet den enkelte Bruker registreres i et register over de personer som deltar i etterutdanning ved å bruke Programmet (Kompetanseregisteret). Kunden er forpliktet til å orientere Eiendomsmeglerskolen når ansatte hos Kunden som har hatt tilgang til Programmet avslutter sitt arbeidsforhold hos Kunden. 
  • 4. Eiendomsmeglerskolen har ansvar for at Programmet kan utnyttes uten hinder av tredjeparters opphavsrettigheter eller andre rettigheter i henhold til punkt 8. 
  • 5. Kunden kan ikke i noe tilfelle gi andre enn Brukere/individuell bruker tilgang til eller rett til å bruke Programmet uten Eiendomsmeglerskolens skriftlige forhåndssamtykke. Support, vedlikehold og feilretting:
  • 1. Eiendomsmeglerskolen skal etter beste evne sørge for at Programmet oppfyller de samme funksjonelle og kvalitetsmessige krav i hele Avtaleperioden som da Avtalen ble inngått, samt de krav som følger av eventuelle senere implementerte tillegg og endringer. Eiendomsmeglerskolen kan benytte kvalifiserte underleverandører i forbindelse med feilretting og vedlikehold.
  • 2. Dersom Programmet ikke oppfyller de krav til funksjonalitet og kvalitet som fremgår av denne Avtalen, foreligger det et Avvik. Kunden er ansvarlig for å melde Avvik til Eiendomsmeglerskolen til support@eiendomsmelgerskolen.no . Eiendomsmeglerskolen vil besvare slike henvendelser innen 72 timer fra det tidspunkt e-posten er mottatt, dog forutsatt at 72 timers fristen kun beregnes på virkedager. 
  • 3. Service, feilretting og vedlikehold av Programmet er inkludert i denne Avtalen uten at dette danner grunnlag for vederlag overfor Kunden. Dersom Kunden ved kollektive avtale selv ønsker å legge inn egenprodusert materiale i Programmet, forutsettes det at det inngås en egen service og vedlikeholdsavtale med tilhørende vederlag dersom Eiendomsmeglerskolen skal ha noe ansvar for dette materialet. 
  • 6. oppsigelse og opphør av avtalen
  • 1. Dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen, har den annen Part rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning etter tretti (30) dagers forutgående varsel. 

Gjelder misligholdet forhold som kan rettes, skal det først gis skriftlig anmodning om retting med frist på tretti (30) dager for gjennomføring. Dersom retting ikke skjer innen fristen, kan heving gjennomføres etter varsel som regulert i dette punkt første avsnitt. 

 • 1. Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll og gjør det umulig å oppfylle plikter etter Avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal den andre Part varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge virkningene av den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen Parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

En Part kan i force majeure-situasjoner heve Avtalen med den andre Parts samtykke, eller med 10 kalenderdagers varsel hvis virkningene av force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. I forbindelse med force majeure-situasjoner har Partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen Part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

 • 1. Hver av Partene kan heve Avtalen med umiddelbar virkning hvis den annen part innstiller eller utsetter sine betalinger, åpner eller begjærer rettslige eller utenrettslige gjeldsforhandlinger, begjæres konkurs, tas under konkursbehandling eller nedlegger virksomheten.
 • 2. Ved Avtalens opphør skal Kunden avslutte all bruk som innebærer en utnyttelse av Eiendomsmeglerskolens rettigheter/eiendom slik dette er beskrevet i  Avtalens punkt 4.1 og 4.2. Kunden skal videre tilbakelevere til Eiendomsmeglerskolen all dokumentasjon (inkludert kopier av slik dokumentasjon) i dets besittelse som utgjør Konfidensiell Informasjon i henhold til denne Avtalens punkt 9, eller, dersom Eiendomsmeglerskolen skriftlig anmoder om det, tilintetgjøre all slik dokumentasjon og sende en skriftlig bekreftelse til TLG om at dette er gjort. 
 • 3. Ved Avtalens opphør skal Eiendomsmeglerskolen på samme måte som angitt i punkt 6.4 tilbakelevere eller tilintetgjøre dokumentasjon (inkludert kopier av slik dokumentasjon) i dets besittelse som utgjør Kundens Konfidensielle Informasjon. 
 • 2. mislighold 
 • 1. Dersom en av Partene misligholder noen av denne Avtalens bestemmelser kan den annen Part kreve erstattet tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre den misligholdende Part kan godtgjøre at misligholdet, eller årsaken til misligholdet, ikke kan tilskrives den Parten.
 • 2. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste, tapte forretningsmuligheter i henhold til andre avtaler, tap av data, tap av renommé, interne kostnader utover det som er direkte knyttet til rimelige tiltak for å avhjelpe kontraktsbruddet og andre kostnader som bare indirekte er en følge av kontraktsbruddet. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende Parten eller noen denne Parten har ansvaret for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
 • 3. garantier og skadeløsholdelse
 • 1. Med mindre annet er spesifikt angitt i denne Avtalen, fraskriver Eiendomsmeglerskolen seg med dette alle andre garantier, betingelser eller tilsikringer av noe slag, både uttrykkelige og stilltiende, inkludert, men ikke begrenset til, enhver garanti eller betingelse vedrørende handel, ikke-krenkelser, kvalitet og/eller krav om at Programmet skal passe til et bestemt formål. Programmet er levert "as is", og hverken Eiendomsmeglerskolen eller noen av dets leverandører, lisensgivere, konsulenter, ansatte eller agenter gir noen garantier eller andre tilsikringer hva angår Programmet eller resultatene som kan oppnås ved bruk av Programmet, under denne Avtalen eller ellers, med mindre det fremgår spesifikt av denne Avtalen. 
 • 2. Eiendomsmeglerskolen garanterer at Programmet på Avtaledato ikke krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. 
 • 3. Eiendomsmeglerskolen skal holde Kunden skadesløs for krav eller påstått krav som ikke relaterer seg til indirekte tap som måtte bli fremsatt av tredjepart mot Kunden i anledning påstand om at Programmet krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, begrenset oppad til et beløp som ikke overstiger Ansvarsbegrensningen. 
 • 4. Dersom en tredjepart gjør gjeldende mot en av Partene at ytelsen medfører rettsmangel, skal den andre Parten informeres skriftlig snarest mulig. Eiendomsmeglerskolen, eller den Eiendomsmeglerskolen utpeker, skal for egen regning håndtere kravet. Kunden skal i rimelig utstrekning bistå Eiendomsmeglerskolen med dette. 
 • 5. Eiendomsmeglerskolen skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe rettsmangler uten ugrunnet opphold ved:
  • i. å sørge for at Kunden kan bruke ytelsen som før, uten å krenke tredjeparts rettigheter;
  • ii. å levere annen tilsvarende ytelse som ikke krenker andres rettigheter; eller
  • iii. å sikre eller garantere Kunden mot eventuelle tap.
  • 4. konfidensialitet
  • 1. All informasjon en Part mottar fra den annen Part, herunder, men ikke begrenset til, innholdet i Avtalen, Programmet og immaterielle rettigheter (Konfidensiell Informasjon), skal behandles strengt konfidensielt av Partene, deres ledelse og ansatte, rådgivere, eventuelle underleverandører og andre (for hvilke hver Part respektive er ansvarlig ved eventuelle brudd på konfidensialitetsforpliktelsen), og skal kun benyttes til det formål som fremgår av Avtalen. Alle opplysninger om Programmet er Eiendomsmeglerskolens Konfidensielle Informasjon.
  • 2. Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder likevel ikke slik informasjon som:
  • i. før den Konfidensielle Informasjon ble/blir gitt fra den aktuelle Part, var kjent for mottakeren uten at informasjonen var eller blir gitt, direkte eller indirekte, fra den aktuelle Part;
  • ii. var gjort kjent av tredjemann på lovlig måte;
  • iii. er eller senere blir kjent for offentligheten uten at dette skjer som en følge av brudd på en Parts konfidensialitetsforpliktelser i henhold til denne Avtalen; eller
  • iv. en Part må utlevere som en følge av preseptorisk lov eller forskrift eller offentlig pålegg i medhold av slik lov eller forskrift 
  • 3. Konfidensialitetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør. 
  • 5. tvisteløsning og lovvalg
  • 1. Denne avtalen skal være underlagt norsk rett.
  • 2. Enhver uenighet vedrørende tolkningen eller gjennomføringen av denne Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Forhandlingene skal innledes senest én uke etter at varsel om forhandlinger er gitt, og skal avsluttes senest to uker etter at de er påbegynt. Dersom ikke annet avtales skal forhandlingene finne sted i Eiendomsmeglerskolens lokaler, og Partene er forpliktet til å medvirke til og gjennomføre forhandlingene med tanke på å finne en minnelig ordning.
  • 3. Tvister vedrørende tolkningen eller gjennomføringen av denne Avtalen som ikke løses ved forhandlinger skal avgjøres ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som rett verneting.